כתבות ומאמרים

מחקר שנערך בצרפת על שריפת אשפה ביתית :

באדיבות רונית פיסו מנכ"לית הקואליציה לבריאות הציבור.

https://acrobat.com/app.html#d=F*9bFmJDg-qbfAxoLoH9YQ

________________________________

כתבה בנושא שריפות אשפה במקומון אינדקס ראש העין :

https://acrobat.com/app.html#d=jB-WXOiR6p6l0a8MsXQGWA

___________________________________________

מחקר בנושא שריפת פסולת אשר הוכן לצורך דיון בנושא ע"י

מרכז המחקר והמידע של הכנסת :

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/pnim2010-12-08.pdf

_________________________________________________________________

מתחת לאף תחקיר של יוכי יעקובסון ממקומון אינדקס ראש העין :

"לפני שנה נסעתי עם בעלי בכביש 5,סמוך לכפר קאסם, ופתאום הבחנתיבעננת עשן אפור ומסריח. שאלתיאת בעלי, מה זה? שריפה? והואענה, מה, את לא יודעת? שורפיםפה זבל כבר המון זמן. הבנתי שכולםיודעים, שיש פה תופעה. ההבנהגרמה לי להתחיל לשים לב לריחות-בבית, בגינה, ברחוב. ריח של מתכת,פלסטיק שרוף. והכי גרוע, פתאוםנפל לי האסימון שהריח הזה נמצאכאן שנים. "ליאת )שם בדוי(, תושבתהשכונות החדשות בראש העין, באהלפני מספר שנים עם בעלה וילדיהלהתגורר בעיר בגלל הירוק, איכותהחיים והשקט. אבל עכשיו, ליאתומשפחתה שוקלים לחפש בית חדש,הרחק מראש העין, במקום בו לאייאלצו לקום בבוקר וללכת לישוןאפופים בזיהום אוויר כבד. כמוהם,גם משפחות אחרות בעיר, המנהלותמאבק עיקש נגד עבריינים השורפיםפסולת בתחומי כפר קאסם, בצורהפיראטית שאיננה חוקית והמסכנתאת בריאותן של אלפי משפחות.כבר שנים שהתושבים רודפים אחריהמשרד להגנת הסביבה, המשטרההירוקה, העירייה, היועץ המשפטילממשלה, מועצת כפר קאסם וגורמיםנוספים. כל גוף גדול וחזק שכזהעושה את מה שביכולתו, אבל הכוח,הסמכות והידע של כולם יחד אינםמצליחים להשבית את פעילותם שלכמה עבריינים.המציאות המטורפת הזו, שבהתושבים נאלצים לסגור חלונותבמשך כל שעות היום והלילה, ומולםאנשים שאינם מפחדים, לא מרשויותהחוק ולא מהקורבנות שלהם, באהלידי ביטוי בהשתלשלות הבלתיהגיונית של מכתבים, פגישות,שיחות ותחינות, שמביאות במקרההטוב להפחתת תדירות השריפותלפעם בכמה ימים, ובמקרה הרע,לכמה פעמים ביום.פרק א'מטה המאבק מבקש עזרה מהעירייה,שמבקשת עזרה מהיועץ המשפטילממשלה, שמבקש עזרה מהמשרדלהגנת הסביבה:לפני כמעט שנה, החליטו תושביהעיר, יחד עם תושבי צורן, כוכביאיר, מתן, נירית, ירחיב וחורשים,להקים מטה מאבק. מטה המאבקיזם פגישה עם משה סיני בלשכתובעירייה, במהלכה, התקשר סינילראש עיריית כפר קאסם, נאדירסרסור, והעלה בפניו את מצוקתהתושבים. סרסור הבטיח לסינילכנס עוד באותו שבוע את כלבעלי העסקים בכפר, ולהודיע להםעל איסור שריפת פסולת. אנשיהמטה מדווחים, כי לאחר שנפגשסרסור עם בעלי העסקים, חלה ירידהמסוימת בתדירות השריפות, אולםלאחר כחודשיים "שקטים" יותרחזרו עברייני הפסולת לסורם, ביוםובלילה.בעקבות אותה פגישה, החל תברואןהעירייה, דני גולבארי, לעבודבתיאום עם המשטרה הירוקההפועלת בסמכותו של המשרדלהגנת הסביבה, וביקש מהתושביםלצלם את השריפות ולדווח לו עליהןבזמן אמת. התושבים וגם גולבאריבעצמו צילמו תמונות רבות, ביוםובלילה, המגלות ענני עשן גדוליםואפורים מכפר קאסם. חלק מהצלמיםאף התקרבו לאתרים פיראטייםוצילמו ערימות של פסולת לפניואחרי שריפה. התמונות נשלחומיד למשרד להגנת הסביבה.במקביל, החלו התושבים להחתיםלא רחוק מראש העין, במשך כל שעות היום, מתבצעת פעילות פיראטית הפוגעת בבריאות שלנו. המשטרה נותנת דו"חות, העירייהמתחננת לעזרה, המשרד להגנת הסביבה מטפל, אבל אנחנו משתעלים את זה כבר ארבע שנים. תחקיר בלעדי ל'אינדקס', על סחבתואוזלת יד של מי שאמור להגן עלינו, על נחישות ומלחמה עיקשת של תושבים שבאו לכאן בגלל הירוק, ועוזבים בגלל האפור.המשך בעמ' 08מתחת לאףתחקיר / יוכי

עצומה אליה הצטרפו מאות מתושביהעיר ותושבי היישובים הסמוכים."בהתחלה, חלק מהתושבים התכחשו,אמרו, אין דבר כזה אצלנו" מספריםבמטה המאבק. "אבל אחרי כמה ימיםהם חזרו אלינו ואמרו- פתאום שמנולב לריח. אנשים רגילים לחיות עםזה, ולא יודעים שהם לא חייביםלנשום את זה."לאחר הגשת העצומה, בחודש מרץהאחרון, פנה סיני ליועץ המשפטילממשלה, יהודה ויינשטיין, וביקשממנו לפתוח מיד בחקירה.במשך שבעת החודשים האחרונים,עד למועד סגירת הגיליון, לא מצאויינשטיין זמן לענות לסיני. כשעיתון'אינדקס' פנה במכתב לויינשטיין,חזרה אלינו כמעט מיד הדוברתשלו, ואמרה כי המכתב כלל לאהיה מיועד לויינשטיין וכי הוא רקמכותב על המכתב, ולכן לא ענהעליו עד כה. אלא שמכתבו של סיני,שהגיע לידי העיתון, מעיד בבירורכי היועץ המשפטי לממשלה, יהודהויינשטיין עצמו, הוא הנמען. סחבתכבר אמרנו?לאחר פנייה חוזרת, מצא לנכוןויינשטיין לענות לעיתון: "הפניההועברה לטיפול לשכת היועץהמשפטי של המשרד לאיכותהסביבה". אלא שאת העירייה אףאחד לא יידע, וסיני עדיין מחכהלתשובתו של ויינשטיין.פרק ב': המשטרה הירוקה חסרת אוניםלאור דיווחיו של גולבארי, החליטוהתושבים במטה המאבק להפסיקלהשתמש ב'טלפון שבור'. במקוםשגולבארי ישמש כגורם מתווך בינםלבין המשטרה הירוקה של המשרדלהגנת הסביבה, צריך לקבוע פגישהעם אנשי המשרד להגנת הסביבה,ולקבל מהם תשובה ישירה. "חיכינוחודשיים שיקבעו איתנו פגישה. צריךלהתחנן אליהם שיתייחסו אלינו?"אומרים התושבים.לבסוף, לאחר חודשיים של פניותמצד התושבים, ניאות מנהל מחוזמרכז של המשרד להגנת הסביבה,גדעון מזור, לקבוע פגישה עם מטההמאבק.התושבים ציפו כי הפגישה תניבתוצאות מרחיקות לכת, במיוחדלאור העובדה שכאשר השר, גלעדארדן, נכנס לתפקידו לפני כשנתיים,ההבטחה הראשונה שלו הייתה "אפססבלנות כלפי מזהמים".אבל בפגישה התברר, כי סבלנותםשל כל גורמי האכיפה כלפי המזהמיםדווקא רבה עד מאוד. בפגישה, שארכהכשעתיים, הציג מטה המאבק עשרותתמונות של שריפות שצולמו באזור.אבל עד מהרה התחלפה תחושתהתקווה בחוסר אונים כאשר אמירלוין, נציג המשטרה הירוקה, שיתף:"אנחנו במחסור של כוח אדם. יש לנו50 פקחים בסה"כ לטיפול בכל מפגעסביבתי בארץ. כשהשוטרים הירוקיםמגיעים למקום הם חוטפים מכות,מאיימים על החיים שלנו.""אז איזו משטרה זו?" כועסיםהתושבים, "למה לא נותנים להם נשקלהגן על עצמם? למה לא מספקיםלהם עוד כוח אדם?"כחודשיים לאחר הפגישה, חזרההיועצת המשפטית של המשרדלהגנה"ס, עו"ד זוהר שקלים,לעיריית ראש העין, ובפיה תשובהלמכתב שהעביר אליה ויינשטיין:"האחריות העיקרית להסדרת נושאהפסולת )איסוף, תשתיות ואכיפה(ולמיגור שריפות הפסולת בתחומה– מוטלת בראש ובראשונה על הרשותהמקומית – עיריית כפר קאסם. לפיכך,המשרד נמצא בקשר שוטף מול נציגיעיריית כפר קאסם והעומד בראשה,על מנת להביא לפתרון התופעה."שקלים מוסיפה, כי המשטרה הירוקהמקבלת באופן קבוע תמונות ומידעמתברואן העירייה, אך בתמונות איאפשר לגלות מהי זהות המציתים,ולכן, במילים אחרות, הן חסרותתועלת.פרק ג': עיריית כפר קאסם זקוקהלמשרד הפניםבמקביל פנו התושבים לארגון 'אדם,טבע ודין', שאנשיו התגייסו לכתובמכתב נוקב לנאדיר סרסור, ראשעיריית כפר קאסם. למכתב, שנשלחבחודש אוגוסט, צירפו אדם, טבעודין מפה עליה עמלו התושבים, ובהמפורטים כל המקומות בכפר בהםשורפים פסולת. "עשן שריפה מכילזיהום אוויר חלקיקי המכיל תוצרישריפה מבוססי פחמן. אלו ידועיםכמזיקים ביותר לבריאות וכחסריסף בריאותי בטוח. במילים אחרות,הם מזיקים בכל רמת ריכוז." אבלהמפות ובהן הסימונים המדויקים,תיאורי הסכנות המפורטים וסבלםשל התושבים, לא הביאו את סרסורלענות למכתב, עד היום.לבקשת התושבים, פנה גם חברהכנסת איתן כבל, תושב ראש העין,לסרסור, ויזם פגישה עמו. על הפגישהכתב כבל לתושבים: "סרסור הודיעלי, שהתופעה שבנדון מוכרת לוהיטב והוא נאבק נגדה בכל הכליםשעומדים לרשותו. נעשו פעולותרבות למיגור התופעה ומבחינתראש העיר יבוצעו פעולות נוספותשיצמצמו את המטרד למינימום עדכדי ביטולו. אישית אני יכול להעידכי בחודשים האחרונים ניכר שינוימשמעותי. לתשומת לבכם, נרתמתילסייע לעיריית כפר קאסם בתקציבותקנים כדי שיתאפשר להם להגביראת הפיקוח." התושבים דיווחו כי הםאינם שותפים לתחושתו של כבל כיחל שיפור, וכבל החליט להזמין את סרסור לביתו לפגישה נוספת, הפעםבנוכחות התושבים.בפגישה שנערכה בביתו של כבל,התחייבו כבל וסרסור להתחיל תהליך עםמשרד הפנים, במטרה שהמשרד יעניקתקציב לכפר קאסם, לפינוי הפסולתבצורה מוסדרת. תקציב כזה, לא קשהלנחש, עדיין לא התקבל בכפר ובעליהעסקים אינם מחכים למשיח.פרק ד': מותשים, אבל ממשיכיםמאז החל מטה המאבק בפעילותו,הצטרפו אליו יישובים נוספים ברחביהארץ, הסובלים משריפת פסולת הןבכפרים ערביים והן ע"י חקלאיםבמושבים יהודיים. לאחרונה הצליח מטההמאבק לגייס מספר חברי כנסת שיקיימובשבועות הקרובים דיון בוועדת הפניםוהסביבה של הכנסת. בנוסף, שוקל מטההמאבק להגיש בג"צ כנגד הרשויות."אנחנו די מותשים. המאבק הזה הואפול-טיים ג'וב. צריך משרה רק לזה",מגלים התושבים, שכולם הורים לילדיםועובדים במשרות תובעניות, ומוסיפיםבאותה נשימה: "ובכל זאת, אם אנחנולא נעשה, כלוםלא יזוז ונמשיךלהיחנק בשקט,ומי יודע אילומחלות מתפתחותב ג ו ף של נ ובינתיים".מעיריית ראש העין נמסר:"בעקבות תלונות חוזרות ונשנות שלתושבי העיר על מטרדי ריח ועשןהנגרמים משריפות של פסולת מכפרקאסם, פנתה העירייה מספר פעמיםלעיריית כפר קאסם ולגורמים נוספים,בהם המשרד להגנת הסביבה והמשטרההירוקה, בדרישה לפעול מיידיתלמניעת השריפות ולאכיפת החוק.לצערנו, השריפות ממשיכות להתקייםולגרום נזק רב לתושבי העיר. לאורזאת פנתה עיריית ראש העין ליועץהמשפטי לממשלה וללשכה המשפטיתבמשרד להגנת הסביבה בדרישה להורותעל קיום חקירה ונקיטת כל הפעולותהמתבקשות לאכיפת החוק. לצערנו טרםהתקבלו תגובות ואנו ממשיכים ללחוץלקבלת מענה לפנייה.ראש העיר, משה סיני:"תופעת שריפת האשפה בכפר קאסםמהווה מפגע חמור בנוסף לעבירהעל החוק. טובת תושבי העיר ראשהעין עומדת בראש מעייניי והעירייהתמשיך להפעיל לחץ על גורמי אכיפתהחוק בישראל לאכוף את החוק ולמנועמפגעים חמוריםלתושבי האזורכולו. לא נרפהמהנושא ונמשיךלפעול למעןהתושבים ככלשיידרש".לפרטים נוספים אודות מטההמאבק ופעילותו:https://avirnaky.wordpress.comאו בכתובת דוא"ל:avirnaky4@gmail.com

מתחת לאף חלק ראשון :

https://acrobat.com/app.html#d=GlzwoTcVKEYpxcMzWm-Z1Q

מתחת לאף חלק שני :

https://acrobat.com/app.html#d=hSpisVwN9*78zPRsDdrDEw

מתחת לאף חלק שלישי :

https://acrobat.com/app.html#d=lfUIRpURpDAmkvTLcV0sIw

ייצור אנרגיה מפסולת כחלופה לשריפות לא חוקיות :

http://www.telemenia.com/content.php?id=33

בעיית זיהום עולמית
במהלך 30-20 השנים האחרונות, סילוק הפסולת וניהולה הפכו לבעיה כלל עולמית, כשרק בצפון אמריקה עומדים כמיליארד טון פסולת כאבן שאין לה הופכין. 

איסוּר שריפה פשוטה של פסולת
ב-10 השנים האחרונות אוסרים על שריפה פשוטה של פסולת, ובכל מקרה, החזרת החום והאנרגיה בשריפה פשוטה היה מינימלי. היום, שיטות מסורתיות אלה נחשבות כפוגעות באיכות הסביבה, ורק סילוק אשפה בשיטות מתקדמות הינו מאושר.

דרכים חלופיות
התחממות כדור הארץ והצורך בהפחתת קבירת הפסולת או בשריפה רגילה גרמה למדינות ולגופי תעשייה לחפש אחר דרכים חלופיות. השימוש בגז מקבירת פסולת מבוקרת, בקני סוכר ושריפת פסולת תעשייתית בשיטות מתקדמות אחרות בתחנות כוח, מציע מגוון תועלות: הקטנה של פליטות מסוכנות, אספקת חשמל זול יותר (לא נדרשת קניית דלק) ותקופות בנייה מהירות יותר.

בנוסף, הדבר מציע למשקיעים עלויות נמוכות יותר. טלמניע המתמחה בתחום שלגנרטורים וכן של תחנות כוח מציעה ללקוחותיה תכנון והקמה של פרויקטים ירוקים לייצור חשמל נקי וזול, המסייעים  לזכות במענקים עבור שריפת פסולת בצורה נקייה וחדשנית (גזיפיקציה).

 

_________________________________________________________________

משהוא מסריח כאן כתבה ממקומון גפן

תושבי מזרח כרכור סובלים מריחות קשים לעיכול החודרים לבתיהם בשעות הלילה , כמעט כל לילה . איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה יצא השבוע בסיור מיוחד לגלות את המוקד . המסקנות : מפחמות בברטעה

מעל גגות כרכור . מה מרחף באוויר ?

ע ' מרחוב המושבה , אב לילד בן שבע ולתינוקת בת חצי שנה , מגדיר עצמו במצב פוסט טראומה . מזה שנה , פוקד את שכונות מזרח כרכור ריח עשן כבד ומחניק בלילות . ע ' מתאר , " המצב נמשך כשנה , אך לאחרונה הוחמר ואנו מרגישים בריח כמעט כל לילה . היו לילות ללא עשן שניצלנו את ההזדמנות לישון עם חלונות פתוחים ובית מאוורר , אך התעוררנו בחנק באמצע הלילה ". בלילות שע ' מעיז להשאיר חלון פתוח , הוא מתעורר כל שעתיים לבדוק שהכל בסדר ושהאוויר עודנו נקי . " באחד הלילות השארתי את החלון במקלחת פתוח כדי שהחדר יתאוורר , כשקמתי בבוקר לא יכולתי להיכנס למקלחת , החדר היה חנוק לגמרי ".

כמעט כל לילה , החל בשעה 00:32 ועד לשעות הבוקר , מגיע ממזרח עשן כבד ונושא עימו גלי ריח מחניקים , ע ' מתאר את הריח כריח של פלסטיק וכימיקלים בוערים , ומטיל בספק את מקורו החקלאי או האורגני . " הריח מזכיר לי את המזבלה שפעלה לפני שנים באולגה בסמוך לכביש החוף , היה צריך לסגור חלונות ברכב כדי שאפשר יהיה לעבור שם ". ע ', יליד פרדס חנה במקור , התגורר במשך שנים בתל אביב ולפני מספר שנים החליט לחזור עם משפחתו למקום אותו זוכר ואוהב בזכות האווירה , הירוק ואיכות החיים , " למעשה אנחנו נושמים זיהום אוויר כמותו אין אפילו במפרץ חיפה ".

צו השעה

חרד מדיאוקסינים ושאר רעלים שמשתחררים לאוויר בעקבות שריפת פלסטיק ומוצריו ועלולים להעלות שיעור תחלואה במחלות נשימתיות ואף בסרטן , ע ' החל לפעול בנושא ויצר קשר עם גורמים מוסמכים כמו איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה במחוז שרון כרמל ואף פנה למועצה המקומית ולמשרד לאיכות הסביבה . לאחר דין ודברים הבין ע ' שכל הדרכים מובילות לאיגוד הערים , שיחד עם המועצות המקומיות הוא הגוף שאחראי לנושא , חוקתית ואכיפתית . בתכתובות בין הגורמים הרלבנטיים ולשכת המועצה , הפנו את ע ' אל לינס אוזן , מנהלת אגף אוויר באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל . מתוך תכתובת שנייה בנושא מדגיש ע ', " מבחינתנו , התושבים ואזרחי מדינת ישראל , זהו צו השעה והטיפול בבעיה חשוב יותר מטיפול בנקודות מיחזור , הקמת שבילי אופניים , פרויקטים לחסכון באנרגיה וכדומה . אנא אל תביאו אותנו למצב בו עוד כמה שנים ישאלו שאלות במסגרת וועדות חקירה לאחר ריבוי מקרי חולי וסרטן באזור  ( כדוגמת וועדת שמגר בעניין נחל הקישון )". עוד מוסיף ע ' ומציע לארח בביתו בכל ערב נתון את פקחי האיגוד על מנת שיבינו את חומרת הבעיה .

קשר בעייתי

תושב הנתקל בריח כבד ומסריח החשוד כמזהם או בכל בעיה סביבתית אחרת , נדרש ליצור קשר עם המוקד העירוני 601, ומשם תועבר כל תלונה לייעדה . תלונות לגבי זיהום אוויר וכיוב ' צריכות להגיע לידי עמי חתוכה , פקח האיגוד האחראי על שטח נרחב ידיים מעמק חפר בדרום ועד לחוף הכרמל . חתוכה עובד באיגוד קרוב ל- 03 שנה ומכיר את האזור היטב , במהלך השבוע האחרון קיבל חתוכה כעשרה דיווחים על ריחות קשים בכרכור , ובשל ריבוי תלונות אלו החליט ליזום סיור בשטחים החשודים בהבערות . בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני נפגשו בשטח אוזן , חתוכה ואיתם נציגי ועדות חקלאיות אזוריות ונציגי יישובים בתווך . " בצענו חמישה סיורים במקביל כדי לחלוש על שטח עצום ולאתר את המוקדים . תוך תיאום טלפוני בינינו התקבלה תמונה כללית של שטחים נקיים למעט תמרות עשן קטנות ", מתארת אוזן , שהצטרפה לסיור ביוזמת חתוכה .

אוזן מרחיבה ומתארת מפגעים אזוריים מוכרים שתורמים לזיהום האוויר , מפגעים כמו מפעל גרנות שנמצא במעקב של האיגוד והמשרד לאיכות הסביבה וכן מפעל טיהור השפכים בעין שמר העומד בחודשים הקרובים לפני שיפוץ . לגבי מקור הריח , טיבו ומוצאו , הוביל הסיור למסקנות בסיסיות  – מקור הריח במפחמות פיראטיות ועיקר הריח מגיע לכרכור מכיוון ברטעה . מפחמות הן ערימות עצים המכוסות לרוב ביריעת פלסטיק , הערימות מוצתות ונותרות להישרף משך שעות , עוד מרחיבה אוזן ומתארת כי פעילות המפחמות נעשית משך כל שעות היום אך עקב משטר רוחות שונה הריח הכבד מגיע רק לעת ערב . אוזן משתפת ברשמיה מהסיור , רשמים אותם מסכמת בדו"ח מיוחד שהיא מוציאה בתגובה לקריאות התושבים . " לא האמנתי אך נוכחתי לדעת ולהבין שהריח מגיע במרוכז למרחק של כ- 31 ק"מ . בפעם הראשונה הצלחנו לקשור את מקור זיהום האוויר שמגיע לפח"כ ולחדרה ". אוזן שבה ומדגישה את חשיבות הקריאה בזמן אמת באמצעות המוקד העירוני , " למוקד ישנה גישה ישירה אל הפקח שהוא האיש שייתן מענה בזמן אמת ".

מה מסריח פה ?

תושבי כרכור והאזור הנרחב הסובלים מריחות קשים לעיכול , מטילים ספק בהגעת הריחות ממפחמות וגורסים כי מדובר בשריפות של חומרים כימיקליים כמו צמיגים ופסולת בניין , לדעת התושבים , מוצרים אלו הם שמעלים ריחות כבדים ועלולים אף לעורר תחלואה בקרב האוכלוסייה הנושמת אותם בקביעות . זה המקום להרחיב שעשן מיתמר באופק יכול לבוא ממקורות רבים . האחד הוא שריפה חוקית של חקלאים השורפים גזם וחומרים אורגניים באישור בין שעות הבוקר לצהריים . מקור אחר הוא שריפות חקלאיות לא מאושרות או אף הטמנת זבל עופות או פרות שעלול לגרום לריח קשה לא פחות .

ממצאי הסיור שנערך השבוע ביוזמת הפקח חתוכה , מובילים את איגוד ערים למסקנה כי מקור הריחות הקשים הוא מפחמות ביישוב ברטעה , הנמצא כ- 51 ק"מ מכרכור . " אנו יודעים בוודאות כי מקור הזיהום הוא במפחמות הפועלות בברטעה ", אומר חתוכה , " מנהל מקרקעי ישראל עובד על פינוי המפחמות ממקומן וכן בשבוע שעבר הוחרמו ערימות עצים וציוד ששימש לבעירה ". עוד מדגיש חתוכה כי המפחמות עובדות למעשה 42 שעות ביממה , אך תוצאותיהן מגיעות למרחוק רק בשעות הלילה . השטח עליו מפקח חתוכה בעצמו מגיע לכדי 576 אלף דונם ומונה כ- 004 אלף איש , כך מנתוני האיגוד . על השאלה האם פקח אחד מספיק לתת מענה לשטח נרחב כל כך , מגיב חתוכה  " בשלב זה משמר הסביבה נמצא בשלבי הקמה ראשוניים , אנו פעילים קרוב לשנה מאז חוק הגנת המפגעים החדש . במידה ונראה שקיים צורך גדול יותר , נגדיל את פעילות היחידה , בשיתוף הרשויות המקומיות בהסמכה , עזרה וגיבוי , כמובן ".

דון קישוט מראש העין

י ' מראש העין היא אדם פרטי , אמא לשני ילדים שיצאה לעפולה פשוט מכיוון שמשפחתה והסביבה בה הם חיים חשובה להם , היא רואה בנושא מטרה חשובה אך לא רוצה להיות בפרונט ועל כן תישאר בעילום שם . בשנה האחרונה החלה לשים לב לתופעת הריחות הקשים והיא שואלת  " למה זה מקובל ומדוע המדינה נותנת לזה לקרות ?" י ' החלה ביצירת קשר עם העירייה המקומית בדרישה שזו תיקח אחריות על בריאות תושביה . בדיעבד מסתבר כי עיריית ראש העין אכן פנתה מספר פעמים מאז שנת 4002 למשרדי איכות הסביבה בממשלה , אך פניות אלו לא הביאו לשינוי מהותי במצב . בזכות נחישותה של י ', " הגענו להישגים מכובדים , הוצמד אלי תברואן של המועצה שטיפל בכל תלונה בזמן אמת . בנוסף הגישה העירייה תלונה רשמית למשטרה הירוקה ותלונה זו האף הובילה לתלונה ליועץ המשפטי של הממשלה ".

במישור מקביל פנתה י ' להקמת מטה המאבק למען הזכות לנשום אוויר נקי , " מהר מאוד הבנתי שלא ייתכן שאני לבד , בדרך לא דרך יצרתי קשרים עם אנשים נוספים כמוני שהנושא בנפשם ", כיום מטה המאבק מונה כעשרים יישובים שונים בעמק חפר והשרון הסובלים מתופעות אלו . ממטה המאבק עולה תמונה כי מדובר בתופעה כלל ארצית , " המשטרה הירוקה מפעילה 55 פקחים בכל נשאי הזיהום ברחבי הארץ . אין בכך די לתת מענה לעשרות יישובים שסובלים מנושא השריפות וממזהמים אחרים ", עוד מוסיפה י ', " אם ארגון ה – OECD  היה יודע על המצב בארץ , ספק אם היה מקבל את ישראל כחברה בשורותיו . הרעלנים נושרים על האוכל שלנו , מחלחלים למי התהום ומזהמים את האוויר שאנו נושמים ".

כיום מצטרפים תושבים מכרכור למטה המאבק , מתוך ידיעה שכוח ציבורי והתארגנות תושבים נחושה מובילה לעיתים לפעולות רצויות לקידום הנושא . כמו במקרה של י ' מראש העין , שיודעת בוודאות כי רמת התארגנות התושבים ושליטתם בתכתובות עם גורמים רשמיים , הם אלו שיגרמו לדברים לקרות .

__________________________________________________________
ראו הכתבה אשר התפרסמה בשבוע שעבר במוסף גלובס, אשר עוסקתבבעיה חמורה ביותר של שריפות פיראטיות של פסולת.
מדובר בתופעה המתרחשת בכל רחבי הארץ ובאיזור השרון בין היתר ביישובים: נירית, מתן, כוכב יאיר- צור יגאל, צורן, ראש העין.
כיום ידוע, מעבר לכל ספק, כי החומרים הנפלטים כתוצאה משריפת חומרים כגון פלסטיק, צמיגים, ניילון, חומרי הדברה ועוד – מכילים חומריםמסרטנים ורעילים אשר גורמים למחלות שונות בדרכי הנשימה וכן לתחלואה בסרטן. עוד ידוע, מעבר לכל ספק, כי שריפה, כשיטה להיפטר מפסולת, היא השיטה הנחותה והפוגענית ביותר הקיימת ולא רק שהיא מזהמת את האוויר אלא גם את הקרקע ואת מי התהום.
בעיית השריפות מוכרת היטב למשרד לאיכות הסביבה ולרשויות המקומיות האחראיות על האכיפה כבר מספר שנים. הפניות אליהם לפעול בנחישות חסרת פשרות לאכוף את החוק האוסר על שריפת פסולת לרבות כתבי אישום ומתן קנסות אינן זוכות למענה ולטיפול ראוי.
העובדות מראות כי במשך השנים לא רק שלא חל שיפור אלא חלה הרעה משמעותית וכל עוד אין אכיפה הבעיה רק תלך ותתעצם.
לא ייתכן שבעוד אנו עושים את המקסימום על מנת להועיל לסביבה ולחיות בקיימות (מיחזור, שימוש בקומפוסטרים, ייבוש גינות ועוד ועוד) וכמובן משלמים מיסים, ניאלץ בגלל גורמים מפירי חוק, לוותר על זכותינו הבסיסית ביותר – לנשום אוויר נקי! תוך כדי סיכון בריאותינו ובריאות ילדינו!
אנא העבירו מייל זה הלאה, השפיעו וגלו מעורבות למען נושא חשוב זה.
מטה המאבק למען הזכות לנשום אוויר נקי:
1. אי מייל לקבלת פרטים נוספים: avirnaky4@gmail.com
3. מטה המאבק בפייסבוק: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001618862882

מאמרים :

נייר עמדה בנושא שריפת פסולת בישראל – אדם טבע ודין : 

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/waste2.pdf

דיון בכנסת  בנושא לרגל יום הסביבה הבינלאומי :

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2009-06-09.html

חוק אויר נקי – אדם טבע ודין :

http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=319

הערכות לחוק אויר נקי :

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=News^l5126&enZone=news

 

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: